"Saskia" 6 ft 3 inches (190.50 cm) November 25 1981 - fl. 2009 Warwickshire, England Alias "Amazon Saskia", "Mistress Saskia" Links [1] [2] [3] click these pics to enlarge......